پرداخت اینترنتی

فروش تئاتر اتتلو (نااتمام)

موضوعمبلغ (ریال)توضیحات
کل فروش233,700,000
بدون کسر درصد
درصد سایت11,475,000

مبلغ واریزی210,000,000
تسویه کامل نشدهواریزی اول10 میلیون تومان6 تیر 1400
واریزی دوم11 میلیون تومان20 تیر 1400
واریزی دوم

واریزی سوم

...

فروش تئاتر هملت

موضوعمبلغ (ریال)توضیحات
کل فروش372,700,000
بدون کسر درصد
درصد سایت16,909,100

مبلغ واریزی321,272,900
پس از کسر هزینه ها + برگشتیواریزی اول7 میلیون تومان31 اردیبهشت 1400
واریزی دوم8 میلیون تومانیکم خرداد 1400
واریزی دوم5 میلیون تومان5 خرداد 1400
واریزی سوم121272900 ریال
23 خرداد 1400
همین حالا شروع کنید

وب‌سایت و فروشگاه خود را راه‌اندازی کنید.